آسیب شناسی مدیریت زنان در دستگاههای اجرایی استان گیلان

اندازه مشارکت زنان در رده های مدیریتی

واقعیت حاکی از آن می باشد که اندازه حضور زنان در رده های مدیریتی اعم از مدیریت کلان و خرد بسیار ناچیز می باشد.

آمار موجود بیانگر آن می باشد که از نظر کمی حدود 08/32 درصد از شاغلان کشور بخش استخدامی و مشمول قانون را زنان تشکیل می دهد . و در وزارت خانه های بدین گونه می باشد . وزارت آموزش و پرورش 36/72 درصد ، وزارت بهداشت و درمان و آمزش پزشکی 6/16 درصد و سایر وزارت خانه ها 04/11 درصد (سالنامه آماری، 1383)

تجمع زنان در این دو وزارت خانه حدود 90 درصد می باشد که این نشان فقدان تنوع مشاغل و قابل دسترس نبودن امکان تحرک شغلی برای زنان می باشد.

نظریه حصارهای شیشه ای (glass walls) و نظریه سقف شیشه ای (glass ceiling) :

در ادبیات مدیریت از بهره گیری حصارهای شیشه ای (glass walls) بهره گیری می گردد. که مقصود از آن حصارهای نامرئی عمودی براساس تفکیک جنسیت مشاغل  شکلمیگیرد.

از سوی دیگر مانع غیرقابل نفوذی در سازمان ها هست که از ارتقای زنان ، فراتر از حدی که تعیین شده جلوگیری می کند. این وضعیت را اصطلاحاً سقف شیشه ای یا (glassceiling) می نامند. در اثر وجود این مانع زنان از سعود به سطوح بالاتر مدیریتی منع می شوند.

حصارهای شیشه ای مانع تحرک شغلی و سقف شیشه ای  مانعازارتقایشغلیدرسازمان ها می گردد.

براساس آمار مربوط به گزارش توسعه انسانی (2004) در ایران زنان تنها 1/4 درصد از کری های پارلمانی را در اختیار  دارند . درحالی که این اندازه در نروژ 4/36  درصد و درپاکستان 8/20 درصد می باشد.

از سوی دیگر حضور زنان در پست های مدیریتی و مشاغل حرفه ای و فنی به ترتیب 9/26 درصد می باشد و در نروژ به ترتیب 28 و 49 درصد  می باشد.

رهبری مستلزم طی سه مرحله  می باشد :

1- تشخیص = نوعی شایستگی شناختی یا مغزی می باشد.

2- تطبیق = نوعی شایستگی رفتاری می باشد.

3- برقراری ارتباط = نوعی شایستگی فرایندی می باشد.

همانطور که قبلاً گفتیم مغز بشر دارای دو نیم کره می باشد . نیم کره چپ مغز : بیشتر کارهای تعقلی و محاسباتی ، حسابداری و نیم کره راست مغز حوزه هنری و خلاقیت و مدیریت می باشد. مردان بیشتر از نیم کره چپ خود بهره گیری می کنند زنان از هر دو نیم کره. کسانی که از نیم کره چپ بیشتر بهره گیری می کنند مثل حسابدارها ، دقیق ریزبین روحیه شان در بلندمدت خشک می گردد و بشر های تعقل گرا و حساب گر و منطقی هستند.

مهم ترین مرحله در رهبری مرحله تشخیص می باشد. اگر تشخیص درست بود تجویز هم درست انجام می گردد آغاز همدلی و سپس نفوذ  ایجاد می گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سنجش موانع ارتقا زنان در عرصه مدیریت  در گیلان

اهداف فرعی

1- شناسایی مدیران زن در دستگاههای اجرایی استان گیلان در 24 سال اخیر

2- سنجش کمی وضعیت مدیریت زنان در دستگاههای اجرایی استان گیلان در 24 سال اخیر

3- ارائه راهکارها به مقصود افزایش حضور زنان در مدیریت های اجرایی استان گیلان در 24 سال اخیر

4- سنجش موانع موجود برای حضور زنان در مدیریت اجرایی استان گیلان و تعیین اولویت برای آنان در 24 سال اخیر

5- سنجش موانع اجتماعی حضور زنان در عرصه مدیریت  استان گیلان

6- سنجش موانع فرهنگی حضور زنان در عرصه مدیریت استان گیلان

7- سنجش موانع سیاسی حضور زنان در عرصه مدیریت استان گیلان

8- سنجش موانع سازمانی حضور زنان در عرصه مدیریت استان گیلان

9- سنجش موانع فردی حضور زنان در عرصه مدیریت استان گیلان

10- سنجش مهارتهای زنان درمدیریت

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  آسیب شناسی مدیریت زنان در دستگاههای اجرایی استان گیلان با فرمت ورد