ارزیابی وضعیت مدیریت دانش و مطالعه ارتباط آن با اثربخشی سازمانی(مطالعه موردی گمرک جمهوری اسلامی ایران- جزیره کیش

سوالات پژوهش: 

1- ارتباط بین ابعاد مدیریت دانش با اثربخشی سازمانی(گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش)) به چه صورت می باشد؟

1-1 ایا بین کسب دانش با اثربخشی سازمانی(گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش)) ارتباط ی هست؟

1-2  آیا بین انتقال دانش با اثربخشی سازمانی(گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش)) ارتباط ی هست؟

1-3  آیا بین بکارگیری دانش با اثربخشی سازمانی(گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش)) ارتباط ی هست؟

1-4   آیا بین ثبت وضبط دانش با اثربخشی سازمانی(گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش)) ارتباط ی  هست؟

 

2- وضعیت مدیریت دانش در گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش)به چه صورت می باشد؟

2-1 کسب دانش در گمرک جمهوری اسلامی به چه صورت می باشد؟

2-2  انتقال دانش در گمرک جمهوری اسلامی به چه صورت می باشد؟

2-3  بکارگیری دانش در گمرک جمهوری اسلامی به چه صورت می باشد؟

2-4  ثبت و ضبط دانش در گمرک جمهوری اسلامی به چه صورت می باشد؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-6 فرضیات پژوهش

فرضیه اصلی1:

1- بین ابعاد مدیریت دانش با اثربخشی سازمانی(گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش)) ارتباط معناداری هست.

1-1 کسب دانش با اثربخشی سازمانی(گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش)) ارتباط معناداری هست.

1-2 انتقال دانش با اثربخشی سازمانی(گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش)) ارتباط معناداری هست.

1-3 بکارگیری دانش با اثربخشی سازمانی(گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش)) ارتباط معناداری هست.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-4 ثبت وضبط دانش با اثربخشی سازمانی(گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش)) ارتباط معناداری هست

 

 

 

2- مدیریت دانش در گمرک جمهوری اسلامی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.

فرضیات فرعی:

2-1کسب دانش در گمرک جمهوری اسلامی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.

2-2 انتقال دانش در گمرک جمهوری اسلامی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.

2-3 بکارگیری دانش در گمرک جمهوری اسلامی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.

2-4 ثبت و ضبط دانش در گمرک جمهوری اسلامی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی: پژوهش حاضر عبارتست : مطالعه وارزیابی مدیریت دانش و ارتباط آن با اثربخشی    سازمانی(مطالعه موردی: گمرک جمهوری اسلامی ایران- جزیره کیش)

اهداف فرعی:

1- مطالعه و ارزیابی وضعیت مدیریت دانش در گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش)

1-1 تعیین وضعیت کسب دانش در گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش)

1-2 تعیین وضعیت انتقال دانش در گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش)

1-3 تعیین وضعیت بکارگیری دانش در گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش)

1-4 تعیین وضعیت ثبت و ضبط دانش در گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش)

2- مطالعه ارتباط بین ابعاد مدیریت دانش با اثربخشی سازمانی(گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش))

2-1 مطالعه ارتباط بین کسب دانش با اثربخشی سازمانی(گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش))

2-2 مطالعه ارتباط بین انتقال دانش با اثربخشی سازمانی(گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش))

2-3 مطالعه ارتباط بین بکارگیری دانش با اثربخشی سازمانی(گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش))

2-4 مطالعه ارتباط بین ثبت و ضبط دانش با اثربخشی سازمانی(گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش))

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  ارزیابی وضعیت مدیریت دانش و مطالعه ارتباط آن با اثربخشی سازمانی(مطالعه موردی گمرک جمهوری اسلامی ایران- جزیره کیش با فرمت ورد