آسیب شناسی مدیریت زنان در دستگاههای اجرایی استان گیلان

عدم تساوی در ارتقای شغلی زنان

از لحاظ سلسله مراتب شغلی معمولا زنان در مشاغل سطح پایین تمرکز یافته اند و پست ها و سمت های عالی بیشتر در اختیار مردان می باشد . این وضعیت نشان دهنده ی عدم تساوی در ارتقای شغلی آنهاست و با اصل رفتار مساوی با زنان و مردان مغایرت دارد . عواملی را که مانع رسیدن زنان به مشاغل بالای مدیریتی و تخصصی می شوند . اصطلاحاً « سقف شیشه ای » می نامند .

در بیشتر کشورها سهم زنان در مشاغل مدیریتی از 20 درصد تجاوز نمی کند . هر قدر جایگاه بالاتر باشد شکاف و تبعیض جنسی نیز بیشتر می گردد و در نتیجه تعداد زنان کمتر می باشد همچنان که این وضعیت در مشاغل بالای تخصصی نیز نظاره می گردد .

در ایران نسبت زنان در میان مدیران و کارمندان عالی رتبه اداری در سال 55 حدود 11 درصد و در سال 65 به 16 درصد افزایش پیدا کرده می باشد . این وضعیت نشانگر آن می باشد که زنان قبلاً در مشاغل مدیریتی و دارای قدرت تصمیم گیری کمترین سهم را داشته اند ( دفتر امور زنان، 1376 )

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

علت های نا برابری در ارتقای شغلی میان زنان و مردان و این که چرا زنان به پایگاه های مدیریتی دست نمی یابند در موارد ذیل اختصار می گردد :

الف ) پیام های ناهمخوان : زنان دو پیام متفاوت از جامعه دریافت می کنند .

1 – جامعه به زنان تحصیل کرده و … نیاز دارد .

2 – دیدگاه جنسیتی به زن و داشتن انتظارات متعدد از آنان .

ب ) دادن وعده های پوچ به خانم ها برای تصدی مدیریت .

ج ) اعتماد به نفس زنان مدیر بیشتر از مردان می باشد .

د ) داشتن بعضی توانایی ها در زنان موجب نگرانی مردان و در نتیجه عدم امنیت شغلی آنان را فراهم می آورد .

هـ ) زنان تمایل کمتری به پیوستن به جرگه مردان و خصلت های مردانه دارند .

و ) روش تأثیر بازی کردن بعضی مردان در کارها و روش کاری متفاوت آنان ( برعکس زنان ) باعث ناسازگارمعرفی شدن دو جنس می گردد . ( شادی طلب ، 1381 : 162 )

به گونه کلی بایستی تدابیری اندیشیده گردد تا زنان در هر سازمانی بتوانند بر تجربیاتشان بیفزایند و مردان نیز به انجام کارهای خانه تمایل پیدا کنند و برای خانم های شاغل نیز تسهیلات شغلی نظیر مرخصی زایمان و … قرار دهند

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سنجش موانع ارتقا زنان در عرصه مدیریت  در گیلان

اهداف فرعی

1- شناسایی مدیران زن در دستگاههای اجرایی استان گیلان در 24 سال اخیر

2- سنجش کمی وضعیت مدیریت زنان در دستگاههای اجرایی استان گیلان در 24 سال اخیر

3- ارائه راهکارها به مقصود افزایش حضور زنان در مدیریت های اجرایی استان گیلان در 24 سال اخیر

4- سنجش موانع موجود برای حضور زنان در مدیریت اجرایی استان گیلان و تعیین اولویت برای آنان در 24 سال اخیر

5- سنجش موانع اجتماعی حضور زنان در عرصه مدیریت  استان گیلان

6- سنجش موانع فرهنگی حضور زنان در عرصه مدیریت استان گیلان

7- سنجش موانع سیاسی حضور زنان در عرصه مدیریت استان گیلان

8- سنجش موانع سازمانی حضور زنان در عرصه مدیریت استان گیلان

9- سنجش موانع فردی حضور زنان در عرصه مدیریت استان گیلان

10- سنجش مهارتهای زنان درمدیریت

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  آسیب شناسی مدیریت زنان در دستگاههای اجرایی استان گیلان با فرمت ورد