عنوان کامل پایان نامه :

 آسیب شناسی مدیریت زنان در دستگاههای اجرایی استان گیلان

سابقۀ حضور زنان در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی

کار و فعالیت جزو لاینفک زندگی بشر ها می باشد و زنان نیز از این قاده مستثنا نیستند در جوامع سنتی ، زن و فعالیت او را تنها در محدوده خانه می بینند ؛ نگهداری و مواظبت از همسر و فرزندان و رسیدگی به امور منزل را جزو وظایفشان می دانند . با انقلاب صنعتی و نیاز کاخانه ها به نیروی کار ارزان  ، زن از محدوده خانه بیرون آمد و در صحنه کار و کارخانه ظاهر گردید . با این تفاصیل اولین قانون رسمی در زمینۀ اعطای حق رأی به زنان در سال 1893 میلادی در نیوزلند مورد تصویب قرار گرفت و چهار سال بعد در استرالیا و تا سال 1945 حدو د 35 کشور از 96 کشور در جهان حق رأی را به زنان اعطا کردند . در ایران هم در سال 1936 این امر به موقع پیوست و بعد از ان ، زن در امور سیاسی شرکت و فعالیت نمود . و این مشارکت در اجتماع باعث تغییر در نظر داشتن جنس زن گردید به طوری که این تحولات روز به روز سرعت بیشتری پیدا نمود و او را به عنوان یک فرد که می تواند در سرنوشت خود و اجتماع موثر ، مطرح ساخت .

با ورود زن به عرصۀ فعالیت های اقتصادی و اجتماعی نهضت های فکری متعددی برای دفاع از حقوق زنان به وجود آمد . چنانچه در نیمه اول قرن نوزدهم ، نهضتی در آمریکا پا گرفت و سپس به سایر کشورها گسترش پیدا نمود که هدف آن برابر امکانات اشتغال و دستمزد ناشی از کار و دفاع از حقوق زنان ، کسب حق رأی برای زنان ، آماده سازی زمینه های مکملاشتغال نظیر مهد کودک ، از بین بردن تبعیض در اشتغال ، انعطاف پذیر ساختن هرم اشتغال زن و فراهم ساختن شرایط و امکانات و مشارکت زنان در حیات اقتصادی و اچتماعی جامعه بود ( ساروخانی ، 1370 ، ص 908 ).

با بروز اثرات منفی حضور زنان در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی و غیبت طولانی او در خانه و قصور در تربیت فرزندان و ایجاد اشکال برای آقایان و … دیدگاههای متفاوتی در خصوص حضور و عدم حضور زنان از ناحیه هم جنسان و مردان مطرح گردید .

دیدگاه اول ، مخالفان هستند . طرفداران این دیدگاه عقیده دارند با ورود زن به اجتماع و خارج شدن از خانخ به قصد مشارکت و یا کار ، نهاد خانواده دچار تزلزل و آسیب می گردد .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

دیدگاه دوم ، طرفداران یا موافقان کار زنان در خارج از منزل و مشارکت آنان در امور اجتماع هستند که عقیده دارند به تساوی حقوق مردان و زنان هستند و تفاوت های جنسیتی را در خصوص اشتغال و مشارکت نادیده می انگارند .

گروه سوم عقیده دارند تفاوت های ناشی از جنسیت واقعیت دارد و به دلیل تأثیر برجسته خانواده در اجتماع بایستی به آن اهمیت داد و در این راستا به علاوه که از استعدادها و توانایی های زنان در خانواده و جامعه بهره گیری می گردد ؛ نباید نظارت خانواده و جامعه آسیب ببینند ( یزدانی ، 1381 ، ص120 ).

از نظر اسلام فراهم آوردن وسایل زندگی و تأمین معاش و مایحتیج زن و فرزند به عهده مرد می باشد . مرد نیز رئیس خانواده می باشد و این به آن معنی نیست که مخالف فعالیت او باشد ؛ در صورتی که جوانب شرعی و حجاب و عفت و … را در موقع کار و فعالیت رعایت نماید البته در بعضی موارد مثل قضا و اجتهاد و جهاد فعالیت زنان منع شده می باشد . ( سازمان امور زنان، 1380)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سنجش موانع ارتقا زنان در عرصه مدیریت  در گیلان

اهداف فرعی

1- شناسایی مدیران زن در دستگاههای اجرایی استان گیلان در 24 سال اخیر

2- سنجش کمی وضعیت مدیریت زنان در دستگاههای اجرایی استان گیلان در 24 سال اخیر

3- ارائه راهکارها به مقصود افزایش حضور زنان در مدیریت های اجرایی استان گیلان در 24 سال اخیر

4- سنجش موانع موجود برای حضور زنان در مدیریت اجرایی استان گیلان و تعیین اولویت برای آنان در 24 سال اخیر

5- سنجش موانع اجتماعی حضور زنان در عرصه مدیریت  استان گیلان

6- سنجش موانع فرهنگی حضور زنان در عرصه مدیریت استان گیلان

7- سنجش موانع سیاسی حضور زنان در عرصه مدیریت استان گیلان

8- سنجش موانع سازمانی حضور زنان در عرصه مدیریت استان گیلان

9- سنجش موانع فردی حضور زنان در عرصه مدیریت استان گیلان

10- سنجش مهارتهای زنان درمدیریت

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  آسیب شناسی مدیریت زنان در دستگاههای اجرایی استان گیلان با فرمت ورد